Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (A.I.O.V.) STAMHUIS ONDERHOUD SERVICES B.V

A.I.O.V. versie 14 oktober 2014

Gedeponeerd 14 oktober 2014 Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30244148

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden ( hierna te noemen AIOV) zijn van toepassing op en vormen onderdeel van de totstandkoming en de inhoud van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de levering van Goederen en/of uitvoering van werken en strekken zich tevens uit tot alle afspraken en regelingen welke daaruit voortvloeien of in het verlengde daarvan liggen.

2. In deze AIV wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Stamhuis Onderhoud Services B.V. of één of meer van haar dochterondernemingen; Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de Opdracht is verleend; Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer; Overeenkomst: schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van de levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten; Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en diens Principaal; Principaal: de opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst:

3. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.

4. Iedere Opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede goedkeuring van Opdrachtnemer door Principaal en/of

bouwdirectie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Indien de Overeenkomst specifiek betrekking heeft op de levering van Goederen is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) toepasselijk.

2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) toepasselijk.

3. Eventuele algemene (verkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend voor Partijen.

Artikel 3. Offertes, Orders en Overeenkomsten

1. Een aanvraag voor een Offerte door Opdrachtgever is niet bindend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Een Offerte bindt Opdrachtnemer totdat hij de Offerte intrekt.

3. Opdrachtgever is slechts gebonden aan een Order indien en nadat hij deze schriftelijk heeft geplaatst. Indien Opdrachtnemer een orderbevestiging stuurt die afwijkt van de Order, geldt het bepaalde in de orderbevestiging slechts voor zover zulks schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaard.

4.Een Overeenkomst komt slechts tot stand na (i) ondertekening van een contract door beide Partijen, (ii) een schriftelijke aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever, dan wel (iii) een onmiddellijke onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding van een Order door Opdrachtnemer.

5.Op alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever zijn van toepassing, als waren zij daarin letterlijk opgenomen: (A) alle op de (Hoofdaannemings) Overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestek wijzigingen; (B) de Algemene Voorwaarden, voor zover hierop in de Overeenkomst geen uitzondering wordt gemaakt; (C) al het overige waardoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de bouwdirectie en/of Principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze Overeenkomst.

6. Indien in of bij aanvrage of opdracht deze onder lid 5 sub a, b of c genoemde stukken, of een van deze, niet ter beschikking zijn gesteld, rust op de Opdrachtnemer de verplichting deze schriftelijk bij de Opdrachtgever op te vragen en op de Opdrachtgever de verplichting daaraan onverwijld te voldoen. In geen geval zal de Opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige krachtens het vorenstaande toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen.

7. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en het bepaalde in artikel 3.5 sub a en/of b en/of c, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

8. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in artikel 3.5 sub a, b en c prevaleren de eerder genoemde boven de later genoemde, met dien verstande dat: (A)sub b voor sub a gaat, indien uit de bepalingen sub b zwaardere verplichtingen voor de Opdrachtnemer voortvloeien, en (B)bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de in het bestek van toepassing verklaarde administratieve bepalingen en de in het bestek vermelde aanvullingen en wijzigingen op deze administratieve bepalingen en anderzijds de Algemene Voorwaarden (sub b), de Algemene Voorwaarden prevaleren.

Artikel 4. Integriteit

1. Opdrachtnemer, zijn werknemers, alsmede door de door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de vigerende Stamhuis Onderhoud Services gedragscode en reglementen uit het bedrijfshandboek: (i) B4 gedragscode en huishoudelijk reglement, (ii) C1: beleid met betrekking tot VGWM, (iii) C2: VGWM-beheersing, (iv) W-D4.1: persoonlijke beschermingsmiddelen, (v) W-D4.2: dragen en tillen van lasten, (vi) W-D4.4: steigerinstructie, (vii) W-D4.5: voorschriften specifieke werkzaamheden, (viii) W-D4.6: bouwplaatsregels en (ix) Z: algemeen reglement voor onderaannemers.

2. Voor zover mogelijk dient in dit verband onder “medewerkers” als bedoeld in de in lid 1 genoemde Stamhuis Onderhoud Services gedragscode en reglementen te worden gelezen werknemers van de Opdrachtnemer, alsmede van de door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers.

3. De Leverancier dient bij bedrijfsvoering met personeel VCA-gecertificeerd te zijn of hiermee aantoonbaar door middel van aanmeldingen mee bezig te zijn.

4. Indien en voor zover de Opdrachtnemer een eigen (branche) gedragscode hanteert die minimaal voldoet aan de model bedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid, geldt dat Opdrachtnemer, zijn medewerkers, door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers bij de uitvoering van de opdracht de normen in acht nemen zoals die zijn neergelegd in de eigen gedragscode van de Opdrachtnemer.

5. Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de Stamhuis Onderhoud Services gedragscode en reglementen of de eigen gedragscode is Opdrachtgever gerechtigd een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke forensisch accountant. Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen.

6. Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de onderhavige Overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met mede inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd.

Artikel 5. Hoofdelijkheid

1. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen de Opdrachtgever en twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze Opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel aansprakelijk en hoofdelijk jegens de Opdrachtgever gebonden.

Artikel 6. Aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulpmiddelen

1. Alle hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer voor en op aanwijzing en kosten van Opdrachtgever worden gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven, respectievelijk worden, van Opdrachtgever.

2. De hulpmiddelen die Opdrachtgever ter beschikking stelt mogen alleen worden aangewend ter uitvoering van Overeenkomsten.

3. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden zolang zij onder zijn opzicht zijn.

4. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen gesepareerd van zijn eigen productiemiddelen bewaren om te voorkomen dat twijfel aan de eigendomsrechten van Opdrachtgever kan ontstaan. Met name zal Opdrachtnemer er voor zorg dragen dat de door Opdrachtgever op de hulpmiddelen aangebrachte teksten en symbolen gedurende zijn houderschap daarvan aangebracht blijven.

5.Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hulpmiddelen of in de daarmee geproduceerde zaken, behoren uitsluitend aan Opdrachtgever toe en worden geen deel van het vermogen van de Opdrachtnemer.

6.Indien noodzakelijk wordt Opdrachtgever geacht Opdrachtnemer een niet overdraagbare licentie te hebben verstrekt uitsluitend met het oog op de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

7. Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien Opdrachtnemer deze hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan Opdrachtgever teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip, tenzij op het in dit lid vermelde tijdstip, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door hem te betalen facturen.

8.Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan ter aflevering en gereed maken van zaken bestemd voor Opdrachtgever. Het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

1.Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van de geleverde Goederen. Opdrachtnemer garandeert dat de Goederen geen inbreuk maken op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig tegen eventuele vorderingen van derden. Opdrachtnemer zal alle kosten, schade en rente aan Opdrachtgever vergoeden die hier uit voorkomen.

2. Indien Opdrachtnemer het recht wordt ontzegd om door zijn, in strijd met de in het vorige lid van dit artikel genoemde garantie, geproduceerde of verhandelde Goederen in het verkeer te brengen, zal hij die schending beëindigen door (i) die rechten op eigen kosten voor Opdrachtgever te verkrijgen, (ii) door de inbreuk makende Goederen te vervangen door niet-inbreuk makende Goederen of (iii) door wijziging van de af te leveren Goederen op zodanige wijze dat aan de inbreuk een eind wordt gemaakt, alles na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, die niet op onredelijke gronden aan de Opdrachtnemer onthouden mag worden.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke is verstrekt door Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van de Opdrachtgever.

4. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten en het uitsluitend recht van tekening en model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, illustraties, foto’s, internetsites, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van de Goederen, blijven bij c.q. komen toe aan Opdrachtgever. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding en Verbod tot openbaarmaking

1. Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, alle vertrouwelijke informatie omtrent Opdrachtgever, met inbegrip van de commerciële en technische gegevens waarvan Opdrachtnemer als gevolg van de Overeenkomst kennis heeft genomen. Opdrachtnemer zal dergelijke vertrouwelijke informatie zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet aan derden bekend maken, met uitzondering van eventuele hulppersonen die door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. Opdrachtnemer zal al zijn werknemers en hulppersonen onder dezelfde voorwaarden tot geheimhouding verplichten en garanderen dat zij deze geheimhoudingsplicht naleven.

2. Bij overtreding van een of meer van de verplichtingen uit hoofde van artikel 8.1 verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 20.000 voor iedere overtreding, alsmede een boete van EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen voor zover de schade het bedrag van de boete overstijgt.

3. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel zullen blijven gelden gedurende een periode van 3 (drie) jaren te rekenen vanaf de uitvoering van de laatste tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst, tenzij en voor zover (i) voor die tijd de vertrouwelijke informatie anders dan door toedoen van de Opdrachtnemer deel is gaan uitmaken van het publiek domein, of (ii) de geheimhoudingsplicht ingevolge bepalingen van dwingend recht niet kan worden nagekomen.

 

 

Artikel 9. Non-concurrentie

1. De Opdrachtnemer zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door de Opdrachtgever met Principaal onderhandelingen worden gevoerd of een (Hoofdaannemings) Overeenkomst wordt of is aangegaan.

Artikel 10. Door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers

1. Opdrachtnemer staat in voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van het door zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst ingeschakelde werknemers, van derden ingeleende werknemers en Zelfstandigen Zonder Personeel daaronder begrepen. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde de instructiebevoegdheid en het gezag over deze werknemers en is te allen tijde verantwoordelijk voor hun veiligheid.

2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor enige aanspraken van door hem ingeschakelde werknemers, van derden ingeleende werknemers daaronder begrepen schade opgelopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11. Ketenaansprakelijkheid en Inlenersaansprakelijkheid

1.Ter beperking van de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de betaling en afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en/of omzetbelasting, in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, verplicht Opdrachtnemer zich om op eerste verzoek van Opdrachtgever mee te werken aan betaling van de belastingen en premies op een geblokkeerde rekening (“G-rekening”) van Opdrachtnemer dan wel door middel van directe stortingen op de rekening van de Belastingdienst. Na invoering van het depotstelsel zal betaling van de belastingen en premies door Opdrachtgever plaatsvinden in het depot van Opdrachtnemer bij de Belastingdienst. Opdrachtnemer is verplicht om te voldoen aan de (administratieve) verplichtingen zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.

2.Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over het al dan niet voorhanden zijn van een G-rekening. Indien Opdrachtnemer nog geen G-rekening heeft geopend, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een G-rekening openen conform de vereisten zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers- aansprakelijkheid 2004. Indien geen G-rekening kan worden geopend, zal Opdrachtnemer meewerken aan rechtstreekse stortingen van de verschuldigde belastingen en premies ter zake van de verleende opdracht door Opdrachtgever op de rekening van de Belastingdienst.

3. Bedragen betaald op de G-rekening dan wel op de rekening van de Belastingdienst (of in het depot) komen in mindering op het bedrag van de factuur in de zin van artikel 38 van deze Algemene Voorwaarden. Door betaling van de bedragen door Opdrachtgever op de G-rekening of de rekening van de Belastingdienst (of in het depot) is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gekweten.

4. Het bedrag dat door Opdrachtgever zal worden ingehouden en betaald op de G-rekening dan wel de rekening van de Belastingdienst (of in het depot) zal in overeenstemming zijn met de vigerende fiscale wet- en regelgeving.

5. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever de volgende documenten/informatie van de werknemers, die uit hoofde van de Overeenkomst werkzaam zijn: (A) de naam, adres en woonplaats; (B) de geboortedatum; (C) het Burgerservicenummer; (D) een specificatie van de gewerkte uren; (E) een kopie van het identiteitsbewijs van de medewerkers. Deze informatie zal bij iedere factuur door Opdrachtnemer worden verstrekt, met uitzondering van de informatie genoemd onder (A), (B), (C) en (E), indien deze al eerder is verstrekt. De Opdrachtnemer dient tevens het totaal bedrag aan arbeid op de factuur te vermelden. Indien de informatie ontbreekt heeft Opdrachtgever het recht om de betaling van de factuur op te schorten tot dat de informatie is verstrekt.

Daarnaast verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister alsmede de naam van het competente belastingkantoor en het loonheffingennummer van Opdrachtnemer.

6.Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dienen de administratieve voorschriften conform de Wet Ketenaansprakelijkheid, alsmede de bepalingen van artikel 11, strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze voorwaarden, ten gevolge zou hebben dat Opdrachtgever door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.

7. Indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Wet op de loonbelasting 1964 en/of de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen voldoen, dient Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

8. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van inzet van werknemers buiten Nederland, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever informatie over de sociale verzekeringspositie van de betreffende personen. Indien de werknemer sociaal verzekerd is gebleven in een ander land dan Nederland, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een kopie van een geldige E101-verklaring als bewijs dat de werknemer in het buitenland verplicht sociaal verzekerd is gebleven.

9. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van inzet van werknemers buiten de EU, of uit landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, voor zover vereist op grond van de vreemdelingenwetgeving, aan Opdrachtgever een kopie van een geldige tewerkstellingsvergunning alsmede een kopie van een geldige verblijfsvergunning.

10. Indien op grond van de Overeenkomst en op grond van de informatie van Opdrachtnemer blijkt dat Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, overlegt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een geldige “Verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming” of “Verklaring arbeidsrelatie-directeur/grootaandeelhouder” voor de periode gedurende welke de werkzaamheden plaatsvinden. De betreffende VAR moet dekkend zijn voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 12. Verhaalsrecht

1. Indien en voor zover Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid, meer bepaald artikel 34 of 35 Invorderingswet 1990, heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag van de aansprakelijkstelling, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door Opdrachtgever, alsmede alle schade die Opdrachtgever dientengevolge mocht lijden.

2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van de CAO-Bouwbedrijf of enige andere CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt, en Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer verhaal op het gehele bedrag vermeerderd met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door Opdrachtgever.

Artikel 13. Vrijwaringen loon en loonheffingen

1. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor het uitbetalen van loon of van welke vergoeding ook die Opdrachtnemer aan de door hem ingeschakelde medewerkers verschuldigd is. Datzelfde geldt voor inhoudingen en afdracht van premies voor de sociale verzekeringen en (loon)belasting. Indien en voor zover Opdrachtgever niettemin aansprakelijk mocht worden gesteld voor de betaling van een onder de in de vorige zin bedoelde vorderingen, inclusief eventuele boetes en/of verhogingen en interest, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 14. Uitbesteding

1. De keuze door Opdrachtnemer van onderleveranciers, onderaannemers en/of partners is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever onderworpen. Deze goedkeuring ontheft Opdrachtnemer echter in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

2. Opdrachtnemer is verplicht zodanige maatregelen ten aanzien van zijn onderleveranciers, onderaannemers en/of partners te nemen, dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt vertraagd.

3. Opdrachtnemer zal zijn onderleveranciers, onderaannemers en/of partners tijdig en volledig op de hoogte brengen van de voor hen van toepassing zijnde bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

4. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de door hem ingeschakelde onderleveranciers, onderaannemers en/of partners op de bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven. Opdrachtgever zal bij overtreding van de regelgeving gebaseerd op de Wet Arbeid Vreemdelingen, alle schade, ontstaan door niet naleving van deze regelgeving, verhalen op Opdrachtnemer.

Artikel 15. Inlening van personeel

1.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is de Opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking gestelde (uitgeleende) arbeidskrachten.

Artikel 16. Keuring en Kwaliteit

1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de bestelde of afgeleverde Goederen en/of het (in uitvoering zijnde) werk – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken – te (doen) keuren.

2. Opdrachtnemer zal de redelijke verzoeken om keuringen van Opdrachtgever zoveel mogelijk honoreren. Opdrachtnemer verschaft toegang aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

4. De kosten van de keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer ingeval deze Goederen en/of het werk door de Opdrachtgever (van het werk) worden afgekeurd.

5. Opdrachtgever heeft het recht de Goederen op kosten van Opdrachtnemer te retourneren indien zij niet voldoen aan hetgeen overeengekomen is.

6. Een keuring van de Goederen conform dit artikel laat het recht van Opdrachtgever om een vordering in te stellen in geval van een tekortkoming in de nakoming onverlet en heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de garanties, c.q. voor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.

7. Wanneer ISO 9001:2000 of een soortgelijke certificering is verkregen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever toestaan de procedures van Opdrachtnemer op het gebied van de kwaliteitsbewaking te controleren. Opdrachtnemer zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om aan de betreffende normen te blijven voldoen.

Artikel 17. Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever geleverde Goederen en de eventuele installatie/montage daarvan, alsmede het uitgevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken: (A) geschikt zijn voor het beoogde doel, zoals dat blijkt of had moeten blijken uit de aard van de levering, en dat zij voorts over alle eigenschappen beschikken en van een kwaliteit zijn die Opdrachtgever in redelijkheid kan verwachten. (B) volledig overeenstemmen met en voldoen aan de vereisten zoals neergelegd in de productspecificaties, tekeningen, monsters, orders en/of andere vereisten genoemd in de Overeenkomst. (C) in overeenstemming zijn met alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid en dat de Goederen/het werk zonder gebruik te maken van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. (D) van goede kwaliteit zijn, deugdelijk zijn vervaardigd en vrij zijn van gebreken, met inbegrip van gebreken in de samenstelling, de productie, de assemblage, het ontwerp en de gebruikte materialen.

2. Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde en/of het werk niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet/voldoen aan hetgeen Opdrachtnemer conform de leden (A) tot en met (D) van lid 1 van dit artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

3. Opdrachtnemer verbindt zich alle gebreken weg te nemen die zich binnen één jaar – te rekenen vanaf het tijdstip waarop de Goederen definitief in gebruik zijn genomen en/of het werk is opgeleverd –, of een andere tussen Partijen schriftelijk overeengekomen termijn, aan de Goederen en/of het werk voordoen, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Opdrachtnemer verbindt zich de betrokken Goederen en/of onderdelen daarvan, dan wel het werk, ten spoedigste te herstellen of, indien nodig, te vervangen totdat aan de overeengekomen eisen is voldaan.

4. Het bepaalde in lid 3 geldt met dien verstande dat, indien de Opdrachtgever vóór opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van het bestek jegens Principaal gehouden is voor het geleverde c.q. opgeleverde (deel) van het werk een bepaalde garantie te verstrekken, de Opdrachtnemer verplicht is jegens de Opdrachtgever diezelfde garantie te verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt.

5. Na aflevering van de vervangen of herstelde Goederen en/of het werk vangt de garantieperiode voor die Goederen en/of het werk opnieuw aan.

6. Alle kosten verband houdende met het herstel en/of de vervanging van de Goederen/het werk en/of met het weer functioneel maken van de Goederen/het werk, inclusief bijvoorbeeld vracht, demontage en montage, zijn geheel voor rekening van Opdrachtnemer.

7. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet tijdig of niet conform het bepaalde in de Overeenkomst nakomt, kan Opdrachtgever de noodzakelijke werkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtnemer doen uitvoeren door derden, mits Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

8 .Deze bepalingen ontheffen Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken welke eerst na de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn blijken.

Artikel 18. Aansprakelijkheid, Schadevergoeding, Vrijwaring en Verzekering

1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever volledig schadeloos stellen voor alle schade (inclusief indirecte of gevolgschade) die door Opdrachtgever, zijn werknemers, afnemers en/of derden wordt geleden als gevolg van (i) de door Opdrachtnemer geleverde Goederen of uitgevoerde werk, (ii) een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, (iii) het niet naleven van wettelijke verplichtingen, (iv) een onrechtmatige daad aan de kant van Opdrachtnemer, zijn werknemers en/of de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, (v) het gebruik van de Goederen door een afnemer jegens wie Opdrachtgever aansprakelijk is of (vi) de ontdekking en verspreiding van asbest als gevolg van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, zijn werknemers en/of door zijn ingeschakelde hulppersonen en onderaannemers.

2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle vorderingen die door derden (waaronder tevens werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen) worden ingesteld uit hoofde van enige geleden schade als bedoeld in artikel 18.1, met inbegrip van schade veroorzaakt door een gebrek in de kwaliteit van de geleverde Goederen en schade als gevolg van de ontdekking en verspreiding van asbest, waaronder begrepen stagnatieschade en claims van werknemers van Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde hulppersonen en onderaannemers, doch met uitsluiting van schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal zich afdoende verzekeren en verzekerd houden tegen aansprakelijkheidsstellingen als bedoeld in dit artikel, waaronder ten minste begrepen voor (i) wettelijke aansprakelijkheid, (ii) brand, (iii) diefstal en (iv) productaansprakelijkheid, en verbindt zich desgevraagd aan Opdrachtgever inzage te verschaffen in de polis.

4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die door Opdrachtnemer en/of zijn werknemers, leidinggevenden en andere door hem ingeschakelde personen wordt geleden als gevolg van (de uitvoering van) de Overeenkomst.

5. Voor zover Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer of enige derde op grond van de beginselen van redelijkheid en billijkheid en/of niettegenstaande het bepaalde in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voor enigerlei schade aansprakelijk is, verklaart Opdrachtnemer hierbij dat de betreffende (al dan niet contractuele) aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt zal zijn tot de prijs genoemd in de Overeenkomst. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade.

Artikel 19. Verzuim en Gehele of gedeeltelijke ontbinding

1. In de volgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren: (A) indien Opdrachtnemer de Goederen/werk niet in goede orde op de overeengekomen plaats en tijd aflevert/oplevert; (B) indien Opdrachtnemer na schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld niet alsnog zijn verplichtingen krachtens de wet of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nakomt; (C) indien Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, eventuele vergunningen worden ingetrokken, zijn vermogen ten behoeve van zijn schuldeisers overdraagt of surseance van betaling aanvraagt, of indien op het vermogen van Opdrachtnemer, dan wel op een deel daarvan, beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen tien dagen daarna wordt opgeheven; (D) indien Opdrachtnemer overgaat of besluit tot vereffening van zijn zaken, indien hij zijn bedrijf staakt dan wel zijn bedrijf of een aanzienlijk deel daarvan (bij wege van inbreng) overdraagt aan een nieuwe of reeds bestaande vennootschap of indien hij de doelomschrijving van zijn bedrijf wijzigt of zijn bedrijf ontbindt; (E) indien Opdrachtnemer komt te overlijden of duurzaam arbeidsongeschikt wordt; (F) indien op grond van de audit als bedoeld in artikel 4 lid 3 is gebleken dat Opdrachtnemer, diens werknemers of de door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen zonder Personeel of leveranciers, bij de uitvoering van de Overeenkomst niet de normen in acht hebben genomen die zijn neergelegd in de van toepassing zijnde gedragscode en reglementen, waardoor is gehandeld in strijd met die gedragscode en reglementen, en dit handelen naar objectieve maatstaven bezien dermate ernstig is dat dit een gehele of gedeeltelijke beëindiging rechtvaardigt; (G) indien door Opdrachtnemer of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers wederrechtelijk geld of Goederen is (zijn) of wordt (worden) aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever of aan één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers; (H) indien zich zulke zwaarwegende redenen voordoen dat in redelijkheid voortzetting van de Overeenkomst niet van hem gevorderd kan worden. Onder zwaarwegende redenen wordt onder meer verstaan het op zodanige wijze in de publiciteit komen van Opdrachtnemer dat daardoor de belangen van Opdrachtgever worden geschaad; of (I) indien Opdrachtnemer wordt geassocieerd met bedrijven die handelen in strijd met uitgangspunten of resoluties van organen van de Verenigde Naties, bedrijven waarvan de producten of diensten in enigerlei mate of op enigerlei wijze conflicterend zijn met het werk van Opdrachtgever of bedrijven die werkzaam zijn in de alcohol-, tabaks-, seks- of wapenindustrie.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de Overeenkomst niet nakomt.

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

4. Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze: (A)de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken/het reeds uitgevoerde werk voor rekening van Opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen; (B) de Overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van het reeds door Opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werk en de door Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.

5. De vorderingen die Opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 20. Overmacht

1. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enigerlei niet–nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of voor het niet in acht nemen van enige contractuele termijn indien zulks te wijten is aan een redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid die buiten hun macht is gelegen (overmacht).

2. Een partij die zich op overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd in kennis te stellen en inzicht te verschaffen in de verwachte duur van de overmacht.

3. Na ontvangst van een kennisgeving van overmacht kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen hetzij de nakoming van zijn eigen verplichtingen opschorten, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Opdrachtnemer kan zich niet op overmacht beroepen ingeval van een niet-tijdige toelevering van materialen, openbare voorzieningen of diensten aan zichzelf of zijn toeleveranciers, een tekort aan arbeidskrachten, liquide middelen en/of tekorten aan of gebreken in grondstoffen, stakingen, arbeidsonrust, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid aan de zijde van zijn werknemers of leidinggevenden, opstand, transportproblemen, of stagnaties, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, storingen in de communicatielijnen, stroomuitval en soortgelijke omstandigheden.

Artikel 21. Wijzigingen

1. Opdrachtnemer zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen wijzigingen van welke aard ook in de Overeenkomst aanbrengen.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen en/of de uit te voeren werken te wijzigen. Opdrachtnemer zal zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever tot wijziging, voor zover deze technisch haalbaar zijn. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

3. Indien een wijziging naar oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van aflevering/oplevering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien de gevolgen voor prijs en/of (op)levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, is hij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4. Indien een wijziging leidende tot een verandering in de prijs en/of in het tijdstip van (op)levering niet schriftelijk door Opdrachtgever wordt goedgekeurd, zal Opdrachtnemer de oorspronkelijke, ongewijzigde Overeenkomst uitvoeren.

Artikel 22. Orde, Veiligheid en Milieu

1. Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden alle op de Opdrachtnemer van toepassing zijnde Nederlandse, Europese en internationale wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.

Artikel 23. Nietigheid

1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden te eniger tijd nietig is of wordt, zal die bepaling niettemin zoveel mogelijk worden nageleefd. Alle overige bepalingen blijven alsdan volledig van kracht, en Partijen zullen de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door een of meer nieuwe bepalingen die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert/benaderen.

Artikel 24. Toepasselijk recht, Geschillen en Bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, alsmede op de eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Buitenlandse wetgeving en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden noch op de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende nadere overeenkomst.

3. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

4. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van Opdrachtgever is gevestigd tenzij dat uit hoofde van een dwingendrechtelijke bepaling niet mogelijk blijkt of Opdrachtgever het geschil voorlegt aan een bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 25. Taal

1. Interpretatiegeschillen, die ter zake of naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden ontstaan, en die hun oorzaak vinden in de omstandigheid dat van deze Algemene Voorwaarden versies in andere talen dan Nederlands in omloop zijn of zullen zijn, worden uitsluitend beslecht op basis van de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden.

BIJZONDER GEDEELTE

ONDERDEEL A: INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 26. Termijnen voor aflevering

1. Alle tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen afleveringstermijnen zijn fataal.

2. Zodra de Opdrachtnemer redelijkerwijs aanleiding heeft te verwachten dat niet binnen de geldende termijnen afgeleverd kan worden, stelt hij Opdrachtgever daarvan onverwijld, onder opgave van de onderliggende redenen en het tijdstip waarop naar verwachting wèl afgeleverd zal kunnen worden, op de hoogte.

3. Partijen zullen ingeval van vertraging in de aflevering, onverminderd de aan Opdrachtgever overigens toekomende rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of wettelijke bepalingen, in overleg treden teneinde te bepalen of en op welke wijze de aldus gerezen situatie naar genoegen van Opdrachtgever kan worden opgelost.

4. Het doen van een mededeling als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever wegens te late aflevering. In ieder geval verleent de Opdrachtnemer bij te late aflevering een korting van 10% van de inkoopwaarde van de Goederen en is Opdrachtgever gerechtigd de aanvullend gemaakte kosten op de Opdrachtnemer te verhalen.

5. Opdrachtgever heeft het recht op redelijke gronden de afleveringstermijn te verlengen. De Opdrachtnemer zal in dat geval de Goederen, deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar, opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. Opdrachtgever zal in redelijkheid de eventuele opslagkosten voor zijn rekening nemen.

6. Indien de Goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd en Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden conform artikel 19.

Artikel 27. Wijze van aflevering en Plaats van aflevering

1. Alle onder een Overeenkomst af te leveren Goederen worden DDP (Delivery Duty Paid), conform de betekenis die daaraan in Incoterms 2000 is gegeven, op het in de Overeenkomst vermelde adres afgeleverd of op enig ander nader tussen Partijen schriftelijk overeengekomen adres.

2. Indien de Goederen door Opdrachtnemer op het verkeerde adres worden afgeleverd, komen de extra kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 28. Andere bepalingen ter zake de aflevering

1. Elke aflevering gaat vergezeld van een document waarin de volgende gegevens worden opgenomen: (A) Artikelnummer; (B) Inkoopordernummer; (C) Inkoper; (D) Het aantal afgeleverde Goederen; (E) Omschrijving van de afgeleverde Goederen; (F) Inhoud en aantal per colli; (G) Aantal pallets; (H) De wettelijke voorgeschreven documenten.

2. Deelleveringen zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 29. Aflevering voor Stamhuis Onderhoud Services dochtervennootschap van Stamhuis Groep B.V

1. Indien Opdrachtnemer goederen aflevert voor Stamhuis Onderhoud Services gelden specifieke afleveringsbepalingen, die zijn neergelegd in een apart door Opdrachtnemer te ondertekenen document.

Artikel 30. Risico en Eigendomsoverdracht

1. Het eigendom van de Goederen gaat over op Opdrachtgever nadat deze zijn afgeleverd, dan wel gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd zijn.

2. Als Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 de aflevering uitstelt, zal het eigendom van zaken op Opdrachtgever overgaan op de datum die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is Opdrachtnemer gehouden vanaf die datum de Goederen als kenbaar eigendom van Opdrachtgever afzonderlijk op te slaan. De Goederen zullen niettemin alsdan voor risico van Opdrachtnemer als houder van de Goederen blijven, totdat de Goederen bij Opdrachtgever zijn afgeleverd op de tussen Partijen overeengekomen plaats of plaatsen.

3. Het risico van beschadiging en teloorgang van de Goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de aflevering en goedkeuring van Opdrachtgever van de Goederen overeenkomstig artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden.

4. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Opdrachtnemer, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.

Artikel 31. Emballage en Transport

1. De Goederen worden verpakt overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald en op juiste wijze conform de Nederlandse, Europese en internationale wet- en regelgeving gemarkeerd, waarna zij in goede staat – onder gebruikmaking van de meest geëigende vervoerswijze – naar hun bestemming worden verzonden.

2. Opdrachtnemer zal de Goederen op deugdelijke wijze tegen schade tijdens transport beschermen en voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd inzage geven in de verzekeringspolis.

3. Opdrachtgever is gerechtigd een levering te weigeren indien de emballage niet voldoet aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald.

4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste verpakkingsmethoden, ondeugdelijke verpakkingsmaterialen en een onjuist transport. Opdrachtnemer zal de Goederen die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het transport kosteloos herstellen of vervangen.

5. Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen, is Opdrachtgever niet verplicht de verpakking of eventuele verpakkingsmaterialen aan Opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 32. Prijzen

1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten tenzij het tegendeel is overeengekomen alle kosten in verband met de nakoming van verplichtingen van Opdrachtnemer. Dit betreft onder meer maar niet uitsluitend de prijs voor de Goederen, de kosten van verpakking, het transport, alle heffingen, rechten en belastingen in het land van oorsprong, in het land van bestemming en in alle tussenliggende landen, de administratiekosten, de kleine ordertoeslag afleveringskosten, verzekeringspremies en voorts de eventuele kosten van montage, installatie en instructie. Extra kosten die niet vooraf in de Overeenkomst zijn vastgelegd, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

2. Alle overeengekomen prijzen zijn vast tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen en tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

3. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid), conform de betekenis die daaraan in Incoterms 2000 is gegeven, bij het magazijn van Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever opgegeven plaats van levering.

Artikel 33. Betaling en Facturen

1. Betaling voor de geleverde Goederen geschiedt binnen de termijn genoemd in de Overeenkomst dan wel, indien aflevering overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden is uitgesteld, binnen eenzelfde termijn na het tijdstip van daadwerkelijke aflevering, een en ander op voorwaarde dat de Goederen en/of de verrichte diensten voldoen aan de specificaties als bedoeld in artikel 17 (Garanties).

2. Indien geen betalingstermijn is genoemd in de Overeenkomst, zal Opdrachtgever de factuur voor de geleverde Goederen voldoen binnen 60 dagen na de dag waarop Opdrachtgever de factuur in goede orde van Opdrachtnemer heeft ontvangen, mits die datum valt na de afleverdatum, althans binnen zestig (60) dagen na montage of installatie, indien de montage of installatie door Opdrachtnemer wordt verricht. Valt de factuurdatum op een tijdstip vóór aflevering, dan worden de afgeleverde Goederen door Opdrachtgever betaald binnen 60 (zestig) dagen na de datum van aflevering. Een en ander geldt mits de Goederen voldoen aan de specificaties als bedoeld in artikel 17 (Garanties) en tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van een zijn toekomend wettelijk recht de nakoming van een betalingsverplichting op te schorten of te weigeren, dan wel de hoogte daarvan te verminderen.

3. Opdrachtgever heeft het recht betalingen aan Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer aan hem verschuldigd is.

4. Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming is Opdrachtgever gerechtigd al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer zo lang opschorten totdat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar behoren is nagekomen.

5. Door het verrichten van een betaling verliest Opdrachtgever niet het recht een eventuele vordering in te stellen jegens Opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming, een gebrek in de levering of enige andere aangelegenheid.

6. Een kopie van de Overeenkomst alsmede een kopie van de voor ontvangst afgetekende afleveringsbon dient met de factuur meegezonden te worden.

ONDERDEEL B: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 34. Aanvang en oplevering van het werk en termijnen

1. Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van Opdrachtgever ontvangen tijdschema en levert het werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 is opgenomen en goedgekeurd.

3. Tot de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

4. Opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.

5. Indien Opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

6. Indien de Opdrachtnemer het werk te laat oplevert, dan wel enig onderdeel daarvan, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd ander personeel in te zetten waarvan de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen. De te late (gedeeltelijke) oplevering, of overschrijding van andere in deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstippen, valt in ieder geval aan de Opdrachtnemer toe te rekenen als deze een gevolg is van de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer en/of het niet tijdig kunnen beschikken over voldoende en goed personeel, materieel en/of materialen en/of leveranties en/of prestaties van derden (zoals leveranciers of onderaannemers van Opdrachtnemer).

7. De door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te betalen boete bij te late oplevering van het werk, c.q. overschrijding van het tijdschema, of enig onderdeel daarvan, bedraagt in alle gevallen en tenminste per kalenderdag 2% van de aanneemsom geldend tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zulks evenwel met een minimum van EUR 500,- per kalenderdag.

8. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de Principaal en/of (bouw)directie aan Opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk ten gevolge van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Opdrachtgever heeft het recht deze boetes en kortingen te verhalen op Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

9. Onverminderd het recht van Opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming van de Overeenkomst, eventueel met schadevergoeding en alle ontstane kosten, te vorderen, heeft Opdrachtgever het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.

10. De in dit artikel 34 genoemde boete en/of kosten zijn terstond verschuldigd en opeisbaar bij overschrijding van het tijdschema volgens de laatstelijk in de bouwvergadering goedgekeurde editie en wel op het moment en het enkele feit van overschrijding. Eenmaal bij overschrijding van de op dat tijdstip geldende tijdschema verbeurde boete en kosten blijven verschuldigd ook wanneer nadien een gewijzigd tijdschema in de bouwvergadering wordt geaccordeerd.

Artikel 35. Oplevering en goedkeuring

1. Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door Opdrachtgever en/of zijn Principaal en/of de bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de Overeenkomst is bepaald.

2. Oplevering van het werk geschiedt op een – tot Opdrachtgever – gerichte aanvrage van Opdrachtnemer waarin Opdrachtnemer aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvrage geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

3. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde dag. De dag en het tijdstip van oplevering wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor de oplevering kenbaar gemaakt. Opdrachtgever kan verlangen dat Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is.

4. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

5. De her-oplevering na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen.

6. Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van Opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.

7. Oplevering of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst of de wet.

8. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Artikel 36. Onderhoudstermijn

1. De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen Principaal en Opdrachtgever is overeengekomen eindigt, tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij (Hoofdaannemings) Overeenkomst is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het werk door Opdrachtgever aan Principaal.

2. Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van Opdrachtgever voor eigen rekening tot genoegen van Opdrachtgever en binnen een door Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn te herstellen.

3. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 37. Prijs, Meerwerk en Hoeveelheid

1. De in de Overeenkomst vermelde prijs is vast, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden bij wijzigingen van lonen, prijzen, materialen e.d. De overeengekomen prijs is exclusief BTW.

2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alleen meerwerk in rekening kunnen brengen indien en voor zover Opdrachtgever hem voor de uitvoering van dit meerwerk uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt.

3. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist.

Artikel 38. Facturering

1. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: (A) het ordernummer en/of projectnummer dat op het werk betrekking heeft, alsmede de datum van de opdracht; (B) het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; (C) het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; (D) de omvang van de loonsom conform de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering sociale verzekeringen, opgenomen in het gefactureerde bedrag; (E) naam, adres en woonplaats van de onderaannemer; (F) een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting; (G) de naam van het competente belastingkantoor alsmede het loonheffingennummer conform het bepaalde in artikel 11 lid 9; (H) het nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 11.

2. De factuur dient te worden ingediend bij het rayonkantoor van de werkmaatschappij die de opdracht verstrekt, tenzij schriftelijk een andere wijze van facturering is overeengekomen.

3. Opdrachtnemer heeft niet het recht om de facturen te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.

4. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.

Artikel 39. Betaling en Eindafrekening

1. De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na oplevering van het werk. Opdrachtgever zal slechts gehouden zijn tot betaling, nadat: (A) Opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking heeft aan Opdrachtgever heeft opgeleverd en door Opdrachtgever is goedgekeurd, ofwel een onderdeel naar genoegen van Opdrachtgever heeft voltooid, en (B) door Opdrachtgever een in overeenstemming met artikel 38 zijnde factuur is ontvangen, en (C) Opdrachtnemer Opdrachtgever middels bescheiden heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de Overeenkomst hebben uitgevoerd het hun toekomende heeft betaald, alsmede – voor zover het bepaalde in artikel 11 van toepassing is – dat Opdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting betaald heeft, dan wel voldoende aannemelijk maakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden.

2. Opdrachtgever zal de betalingen doen binnen 60 dagen na het tijdstip dat aan alle in het vorig lid omschreven voorwaarden is voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Opdrachtgever heeft steeds het recht om de door Opdrachtnemer verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst op elk door hem aan Opdrachtnemer te betalen bedrag in te houden conform het bepaalde in artikel 11 en naar inzicht van Opdrachtgever te betalen op de G-rekening van Opdrachtnemer dan wel de rekening van de Belastingdienst.

4. Door de betaling van het ingehouden bedrag overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geheel gekweten voor zover het dit bedrag betreft.

5. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft Opdrachtgever te allen tijde het recht van Opdrachtnemer een, naar zijn oordeel, genoegzame zekerheidstelling voor deze bedragen te verlangen. Onder genoegzame zekerheidsstelling wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Opdrachtgever opeisbare bankgarantie ter hoogte van de vooruitbetaalde bedragen, waarbij de kosten van de bankgarantie voor rekening van Opdrachtnemer komen.

6. Betaling door Opdrachtgever van (gedeelten van) het werk (eventueel inclusief verrichte leveringen) ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst en/of de wet.

7. Indien Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, is Opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. Indien de tekortkoming aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die Opdrachtgever als gevolg van de toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden.

Artikel 40. Verplichtingen Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever: (A) conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving geregistreerd te staan bij de Belastingdienst alsmede een bewijs van registratie te overleggen; (B) te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover vereist, en deze bescheiden op verzoek van Opdrachtgever te tonen; (C) Opdrachtgever desgevraagd een staat van alle te werk gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers te overhandigen; (D) Opdrachtgever op verzoek de loonstaten dan wel de manuren-verantwoording ter inzage te verstrekken. Desgevraagd levert Opdrachtnemer elke week een manuren-registratie in bij Opdrachtgever volgens een door Opdrachtgever vast te stellen model, waarin onder meer is opgenomen de naam en het adres van de werknemer, zijn Burgerservicenummer, het loonheffingennummer, het bruto dagloon volgens de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering sociale verzekeringen en het aantal gewerkte uren; (E) alle verplichtingen jegens de door Opdrachtnemer te werk gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers strikt na te komen; (F) alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven; (G) telkenmale op verzoek van Opdrachtgever onverwijld een recente verklaring van de belastingdienst te tonen inzake zijn betalingsgedrag betreffende de verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting; (H) zijn administratie in te richten conform de wet- en regelgeving ten aanzien van de inleen-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid; (I) Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van zijn Principaal; (J) de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt aan Arbo- en milieubeleid van Opdrachtgever.

Artikel 41. Wetten, Voorschriften en Vergunningen

1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, welke Opdrachtgever krachtens de door hem met zijn Principaal gesloten Hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de Overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. Aan Opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk, waarvan het aan Opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor Opdrachtnemer ter inzage.

2. Opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals Opdrachtgever deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever vergoeden en Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die voorschriften.

3. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de in verband met de uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de door zijn eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste vergunningen.

Artikel 42. Schade aan of verlies van zaken

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies, materieel alsmede de nog niet in het werk opgenomen zaken die door Opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting.

2. Indien door Opdrachtgever of zijn Principaal ten behoeve van de bouw een “Construction All Risks” verzekering (CAR) is afgesloten, waarop Opdrachtnemer is meeverzekerd, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken hem een kopie van het certificaat van de verzekering (CAR) te verstrekken. Opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede) verzekerden worden opgelegd. Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van Opdrachtnemer. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gevallen kan door Opdrachtnemer geen beroep worden gedaan op de CAR-verzekering. Aanspraken onder de C.A.R.-verzekering ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring door Opdrachtgever (of diens Principaal) tegenover de verzekeraars.

 

 

Artikel 43. Organisatie bouwplaats

1. Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Opdrachtgever kan echter zijn Principaal (of diens gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg met Opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan Opdrachtnemer te geven. Opdrachtnemer geeft eerst na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van bedoeld verzoek gevolg aan deze rechtstreekse door of namens Principaal gegeven orders en aanwijzingen. Op het moment dat Opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van Principaal of diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde schriftelijke kennisgeving van Opdrachtgever heeft ontvangen, is Opdrachtnemer verplicht zulks onverwijld schriftelijk mee te delen aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door de Opdrachtgever ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de veiligheid van uit te voeren werk.

3. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de Opdrachtnemer en zijn werknemers, die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor Opdrachtnemer zullen niet op Opdrachtgever verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij Opdrachtgever of bij derden, daaronder begrepen de Principaal, niet van de diensten van Opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.

4. De door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/ leveranties dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, waarbij (werknemers van de) Opdrachtnemer zich aanpast/aanpassen aan de vakantie-, werk- en schafttijden van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever zulks verlangt gedurende het winterseizoen door te werken is Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen binnen de vigerende wet- en regelgeving.

5. Opdrachtnemer verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen, indien hij niet door een door hun vorige werkgever ondertekend en gedateerd bewijsstuk kan overleggen, waaruit blijkt dat die dienstbetrekking met goedvinden van de vorige werkgever is beëindigd.

6. De namen van door Opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk kenbaar te worden gemaakt, waarbij van ieder van deze werknemers een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient te worden overhandigd.

7. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van Opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.

8. Tenzij Opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, dient tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds een persoon aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens Opdrachtgever op te volgen en deze onverwijld aan Opdrachtnemer of diens gemachtigde over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder van Opdrachtgever en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Opdrachtgever.

9 Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant materiaal en verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen. Opruiming van het vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.